Toernooireglement

De Stichting Vlaardings Kampioenschap Voetbal is de organisator en uitvoerder van het toernooi, hierna te noemen: “ De Stichting”.

TAKEN VAN DE STICHTING

De Stichting:

  • organiseert jaarlijks het hiervoor genoemde kampioenschap;
  • zorgt voor zoveel mogelijk publiciteit;
  • assisteert (zo nodig) scheidsrechters en bestuursleden van verenigingen bij het toepassen van de reglementen;
  • roept de deelnemende verenigingen jaarlijks éénmaal voor de aanvang van het toernooi bijeen om de evaluatie & organisatie van het toernooi te bespreken. Deze bijeenkomst vindt plaats bij de vereniging waar in dat jaar de finale wordt gespeeld en staat onder leiding van het Stichtingsbestuur. De Stichting verplicht zich jaarlijks tot het opstellen van een financieel overzicht en dit te presenteren. De vereniging die de finaledag organiseert dient eventuele aanpassingen in het wedstrijdschema 2 weken voor deze vergadering en als agenda punt in te dienen.

TOERNOOI-OPZET

Speelschema

  1. De voorrondewedstrijden worden gespeeld in twee poules.
  2. Er is een vrije loting voor de poules.
  3. Na de voorrondes wordt geloot voor de halve finales.
  4. Als twee verenigingen een gelijk aantal punten in de voorrondepoule halen wordt de plaats op de ranglijst bepaalt door (in volgorde van prioriteit):

1. Onderling resultaat
2. Doelsaldo
3. Aantal doelpunten voor
4. Aantal doelpunten tegen

RECETTES EN ANDERE FINANCIËLE ZAKEN

Bij poule-wedstrijden wordt geen entree geheven.
Bij wedstrijden voor de halve finale mogen de thuisspelende clubs toegangsprijzen heffen, t.w: € 0,50,- kinderen tot 12 jaar en 65+, volwassenen € 1,-.
De afspraak is dat de thuisspelende vereniging, bij al of geen entreeheffing, € 200,- afdraagt aan het Stichtingsbestuur in verband met de begroting. Deze afdracht dient te worden overgemaakt op de bankrekening van het Vlaardings Kampioenschap. Indien een halve finale op neutraal terrein wordt gespeeld, dan mag de gastheer ook de eerder genoemde entreeprijzen heffen. Ook hier draagt de gastheer € 200,- af aan het Stichtingsbestuur in verband met de begroting. Deze afdracht dient te worden overgemaakt op de bankrekening van het Vlaardings Kampioenschap NL63ABNA0976619482.

Bij de finale dienen alle bezoekers te betalen en de Stichting zorgt voor de toegangskaarten. De toegangsprijzen bedragen voor kinderen tot 12 jaar en 65+ € 1,- voor volwassenen € 3, -.

De leden van het Stichtingsbestuur hebben bij wedstrijden die in het kader van het Vlaardings kampioenschap worden gespeeld vrij toegang tot de terreinen van de deelnemende verenigingen.

De totale recette van de halve finales en de finale wordt door de Stichting gebruikt voor haar financiering van de finaledag. Mocht bij het opmaken van het financiële overzicht echter blijken dat er een nadelig saldo is ontstaan dan wordt dat tekort naar evenredigheid over de deelnemende verenigingen omgeslagen.

AANVANGSTIJDEN

De wedstrijden in de poule fase beginnen tussen 19.00 en 20.00 uur.
De finale wedstrijden van de F t/m A en dames starten tussen 8.30 uur en 17.00 uur.
De finalewedstrijd voor standaardteams begint om 17.00 uur.


TOEWIJZING ORGANISATIE VAN DE FINALEDAG

De finaledag wordt uitgevoerd volgens onderstaand schema:

2017

CION

2018

Victoria'04

2019

CWO

2020

VFC

2021

Deltasport

2022

Zwaluwen

2023

DVO '32

Uitzondering op bovenstaande kan worden gemaakt in bijzondere situaties zoals bv.. een 100 jarig bestaan. Hierin beslist het Bestuur van de Stichting. Verzoeken voor deze uitzondering dienen ten minste één jaar van tevoren worden aangevraagd. De finaledag vindt plaats op de tweede zaterdag in juni, of op een andere door de Stichting bepaalde datum.

DEELNEMENDE VERENIGINGEN

Aan het toernooi wordt deelgenomen door CION, CWO, Deltasport,DVO ’32, Victoria ’04 (zat+zon), V.F.C en Zwaluwen. De arbitrage wordt verzorgd door de Scheidsrechters van de Vlaardingse Scheidsrechters Vereniging (VSV).

TOERNOOI REGLEMENT 2017


1.
De wedstrijden worden gespeeld onder de richtlijnen van de KNVB. De Stichting draagt zorg voor de uitvoering.

2.
De wedstrijden zullen worden geleid door de bij de KNVB geregistreerde scheidsrechters van de VSV. Bij alle wedstrijden in het toernooi worden de scheidsrechters bijgestaan door assistent-scheidsrechters die bij de KNVB staan geregistreerd van de VSV.

3.
Afgelasting van wedstrijden kan slechts plaatsvinden door de betrokken consul of de aangewezen scheidsrechter. Verenigingen die beschikken over een kunstgrasveld, dienen bij afgelasting van het hoofdveld uit te wijken naar het kunstgrasveld. Indien het niet mogelijk is om naar een kunstgrasveld uit te wijken geldt het volgende: een op dinsdag afgelaste wedstrijd verschuift automatisch door naar de daaropvolgende donderdag. Wanneer deze wedstrijd ook wordt afgelast bepaalt het Stichtingsbestuur, in overleg met de betrokken verenigingen, een nieuwe speeldatum.

4.
Alle wedstrijden duren 2 x 45 minuten.

5.
De wedstrijden voor de halve finale en finale worden - indien de stand na de normale speelduur gelijk is - verlengd met 2 x 15 minuten. Is de stand daarna nog steeds gelijk dan zullen strafschoppen de beslissing moeten brengen, conform de procedure zoals beschreven in de reglementen spelregels veldvoetbal van de KNVB.

6.
De nummers 1 & 2 van de poules plaatsen zich voor de halve finales.

7.
De speeldata kunnen niet worden gewijzigd of aangepast voor andere toernooien.

8.
De thuisspelende vereniging zorgt voor ontvangst en begeleiding van de scheids- en grensrechters, voor een wedstrijdformulier en het invullen daarvan. Het wedstrijdformulier moet voor aanvang van de wedstrijd volledig ingevuld worden met de aanwezige wisselspelers en daarna overhandigd aan de scheidsrechter. Na afloop van de wedstrijd voorzien de leiders/aanvoerders het formulier van hun handtekening, waarna de scheidsrechter het formulier verder invult en ondertekent. Het wedstrijdformulier dient aan het aanwezig zijnde Stichtingsbestuurslid te worden overhandigd.

9.
Waarschuwingen worden door het Stichtingsbestuur afgehandeld, conform de gemaakte afspraken. Hierbij wordt het volgende registratiesysteem toegepast :
1e gele kaart: aantekening op strafkaart;
2e gele kaart: aantekening op strafkaart (NIEUW: was uitsluiting);
3e gele kaart: 1 wedstrijd uitsluiting;
Elke volgende gele kaart betekent één wedstrijd uitsluiting. Uitsluitingen gaan vanaf de derde gele kaart automatisch direct in en niet pas op het moment dat een (eventuele) schriftelijke bevestiging volgt. Indien later blijkt dat een speler aan een wedstrijd heeft deelgenomen, die als gevolg van een derde (of verdere) gele kaart was uitgesloten, wordt deze speler als niet-gerechtigde speler beschouwd en wordt de uitslag 3-0.
Gele kaarten, die aan het einde van het toernooi nog geen uitwerking (uitsluiting) tot gevolg hebben gehad, komen allen te vervallen. Iedere speler begint dus met “0” gele kaarten. Wel blijven de uitsluitingen voor een volgend toernooi om het Vlaardings Voetbal Kampioenschap staan.
Een rode kaart als gevolg van 2 gele kaarten geldt als 2 gele kaarten voor het toernooi. Een speler, die in een wedstrijd om het Vlaardings Kampioenschap een rode kaart ontvangt, is voor één (1) wedstrijd uitgesloten van deelname aan het toernooi.
Veldverwijderingen van ernstige aard, alsmede wanordelijkheden worden volgens de reglementen van de KNVB behandeld door de Tuchtcommissie West II. In afwachting van deze strafafhandeling door de tuchtcommissie zijn betrokken speler(s) geschorst voor deelname aan het toernooi. Clubs en scheidsrechters dienen in de genoemde situaties hun rapporten binnen 2 x 24 uur na einde wedstrijd te zenden naar de KNVB.

10.
Een deelnemende vereniging mag slechts spelers opstellen, welke gedurende het seizoen waarin het toernooi wordt gespeeld gerechtigd zijn voor die vereniging uit te komen.

11.
Wanneer blijkt dat in een wedstrijd één of meerdere spelers ongerechtigd zijn uitgekomen, dan wordt de betrokken vereniging bestraft met een 3-0 nederlaag, tenzij deze maatregel in het nadeel van de tegenpartij werkt zal het bestuur anders kunnen besluiten.

12.
Het Stichtingsbestuur gaat ervan uit dat de deelnemende verenigingen hun standaardteam aan het toernooi laten deelnemen.

13.
Het Stichtingsbestuur behoudt zich het recht voor om een thuiswedstrijd om te zetten in een uitwedstrijd, indien de thuisspelende vereniging haar veld (om welke reden dan ook) niet beschikbaar heeft. Indien beide clubs hun veld niet beschikbaar hebben, dan wordt de wedstrijd op een daartoe door het Stichtingsbestuur aan te wijzen neutraal veld gespeeld.

14.
Indien een wedstrijd (door welke oorzaak dan ook) voortijdig wordt beëindigd dan beslist het Stichtingsbestuur.

15.
Spelers die door de KNVB voor een tijdsduur zijn geschorst mogen niet voor het toernooi uitkomen.

16.
De organiserende vereniging van de finaledag is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid op haar complex tijdens die finaledag. De vereniging(en) van de finalisten dragen zorg voor de orde en veiligheid rond het veld tijdens en na de wedstrijd.Ongeregeldheden worden door hen direct gemeld aan de coördinator van de organiserende vereniging van de finaledag.

17.
De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen, welke het deelnemen aan of het bijwonen van een wedstrijd in het kader van het toernooi met zich mee kunnen brengen.

18.
Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet,dan neemt het Stichtingsbestuur een bindende beslissing.